Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Marathi Social News”

ब्राम्हण आणि ब्राम्हणवाद काय आहे ?

  “महाराष्ट्रामध्ये आजकाल ब्राह्मण आणि ब्राह्मणवाद वेग-वेगळा आहे? असे बोलण्याची / सांगण्याची फॅशन अधिकच रूढ झालेली दिसुन येते. ब्राह्मण आणि ब्राह्मणवाद वेग-वेगळा आहे, हे सांगण्यासाठी…